התנאים לפיצול דירות בבית פרטי לפי הוראת שעה חוק התכנון והבניה

ביום 7.8.2017 אושרה הוראת שעה בעניין פיצול צמודי קרקע  לתקופה של 5 שנים מיום פרסום הוראת השעה. בעליה של דירת מגורים יהיו רשאים לפצל את דירתם ליחידה אחת נוספת באמצעות מתן הקלה. הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך הגדלת יחידות המגורים הם: 1. הדירה שלגביה מבוקש תוספת יחידות הדיור הינה דירה צמודת קרקע= …