פסיקה תקדימית של השופט הילטון בבית משפט פדרלי בוירג'יניה מיום 11.6.2018, שצלמים לא יאהבו: שימוש בתמונות שמצאתם ברשת האינטרנט ללא רכישת זכויות שימוש מהצלם (במקרה הזה קראו לו "ברמר"), יכול להיחשב כשימוש הוגן, בתנאים מסויימים, גם אם מדובר באתרים מסחריים.

בית המשפט מצביע, בין היתר, על השיקולים הבאים האם מדובר בשימוש הוגן ולא בהפרת זכויות יוצרים: השימוש בתמונה היה באתר מסחרי באופן לא מסחרי, וכי זה היה מידע ולא ביטוי. השימוש היה בתום לב. החברה הנתבעת שהשתמשה בתמונה מצאה אותה באינטרנט, לא ראתה שהיא מוגנת בזכויות יוצרים, ולכן האמינה שהתמונה …

החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018 – רלוונטי לכולנו. ביום 1.1.2019 יכנס לתוקפו החוק, שקובע מגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי ובמטבע זר, גם על המשלם וגם על המקבל, גם על עוסקים וגם על אנשים פרטיים. בנוסף – החוק קובע חובת דיווח על אמצעי התשלום בידי רוכש זכות במקרקעין, איסור שימוש בשיק פתוח ללא ששם המקבל נקוב, וסעיף מיוחד רק לחבריי עורכי הדין ורואי החשבון.

לגבי מזומן: עסקאות שמעורב בהם עוסק (גם אם רק המקבל או המשלם) ומחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ₪ – ניתן לשלם/לקבל תשלום במזומן עד 10% ממחיר העסקה, אך לא יותר מסך של 11,000 ש"ח. עסקאות בין שני אנשים פרטיים שמחיר העסקה הנו מעל 50,000 ₪ – ניתן לשלם/לקבל …

התנאים לפיצול דירות בבית פרטי לפי הוראת שעה חוק התכנון והבניה

ביום 7.8.2017 אושרה הוראת שעה בעניין פיצול צמודי קרקע  לתקופה של 5 שנים מיום פרסום הוראת השעה. בעליה של דירת מגורים יהיו רשאים לפצל את דירתם ליחידה אחת נוספת באמצעות מתן הקלה. הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך הגדלת יחידות המגורים הם: 1. הדירה שלגביה מבוקש תוספת יחידות הדיור הינה דירה צמודת קרקע= …