התנאים לפיצול דירות בבית פרטי לפי הוראת שעה חוק התכנון והבניה

ביום 7.8.2017 אושרה הוראת שעה בעניין פיצול צמודי קרקע  לתקופה של 5 שנים מיום פרסום הוראת השעה. בעליה של דירת מגורים יהיו רשאים לפצל את דירתם ליחידה אחת נוספת באמצעות מתן הקלה.
הקריטריונים שיש לעמוד בהם לצורך הגדלת יחידות המגורים הם:

1. הדירה שלגביה מבוקש תוספת יחידות הדיור הינה דירה צמודת קרקע= יחידה הנמצאתעל מגרש שניתן לבנות עליו לכל היותר 4 יחידות דיור על דונם.

2. שטח הדירה שלגביה מבוקשת ההקלה לפיצול  הינו 120 מ"ר לפחות.

3. הדירה הנוספת תהיה בשטח של 45 מ"ר לכל הפחות (לא כולל שטחי שירות) והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים מאלו של הדירה המקורית.

4. התכנית החלה על המגרש שמכוחה ניתן לבנות את יחידות הדיור אושרה לפני 1.1.2011.

5. לא הוצגה חוות דעת מטעם מהנדס הוועדה המקומית לפיה התשתיות, החניות, מוסדות הציבור והשטחים הפתוחים לא יעמדו בעומס שייוצר בעקבות הגדלת יחידות הדיור.

6. לא הוגשה התנגדות מכח סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה. ככול והוגשה התנגדות לא הוכח כי ההקלה שתינתן ביחס לפיצול הדירות תגרום לפגיעה בלתי סבירה במגיש ההתנגדות.

7. הוראות השעה לא יחולו על יישובים שלגביהם נקבע מגבלה בתמ"א 35.

8. השימוש ביחידה הנוספת שתתקבל כתוצאה מהפיצול יהיה להשכרה או למגורי קרוביו של בעל הדירה. לא יהיה ניתן למכור את היחידה הנוספת בנפרד מהיחידה המקורית.

9. תנאי למתן היתר הינו רישום הערה בקשר לפיצול שנעשה.

 

לועדה המקומית קיים שקול דעת בקביעת מדיניות הפעלת הוראת השעה לפיצול דירות, למשל בנושאים הבאים:

הסבת שטחי שירות – ניתן להסב שטחי שירות, מחסן ומרתף בעת פיצול הדירה ולהשתמש בשטחים אלו למגורים, ובלבד שסך הכל השטחים שהוסברו לצורך כך לא יעלה על 60 מ"ר, ואם מדובר במחסן חלקו לא יעלה על 7.5 מ"ר.

ממ"ד – אין צורך בבניית ממ"ד לצורך פיצול הדירה, אולם הוועדה המקומית רשאית לדרוש את התאמתו של ממ"ד (ככול וישנו) למצב החדש לאחר הפיצול.

חניה – פיצול ליחידה נוספת שאינה עולה על 60 מ"ר לא תותנה בהקמת מקומות חניה במגרש שלגביו מבוקש הפיצול. אולם, אין בכך כדי למנוע מהוועדה המקומית לחייב את מבקש הפיצול בעד התקנת חניה בחניון ציבורי ובעלויות הנלוות לכך.

עניין חשוב נוסף – תשלום היטל השבחה בגין הפיצול:

שיעור ההשבחה בגין אישור פיצול דירת המגורים יעמוד על 34% מסך הכל ההשבחה, כאשר מחצית מההיטל ישולם במועד מתן ההיתר ואילו היתרה תשולם בעת מכירת דירת המגורים.

הוראת שעה זו מאפשרת להכשיר פיצול דירות שנעשו ללא היתר בניה בטרם חוקקה הוראת השעה ומומלץ לנצלה.

האמור לעיל אינו ממצה ו/או אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.