רוחות של שינוי בתפיסה ובתכלית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 באמצעות תיקון 18 הכולל מספר מנגנונים חדשים: תומך בקבלת החלטות, יפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מסמכים שרק עורכי דין שהוסמכו לעריכתם על ידי האפוטרופוס הכללי מורשים לערוך אותם.

מטרתם של המסמכים החדשים היא להשמיע את קולו של האדם בצורה מיטבית על מנת שיהא אפשר לקיים את רצונו גם בעוד 20 שנה.

מטרת תיקון החוק הנה להעמיד את רצון האדם במרכז ולשתפו במידע ובהחלטות להבדיל מהתפיסה הקודמת שהעמידה את "טובת האדם" במרכז ובאמצעותה החליטו עבורו מה טוב בשבילו.

כיום המחוקק והאפוטרופוס הכללי משנים באופן דרסטי את התפיסה לגביי אנשים עם מוגבלויות, צרכים מיוחדים, מחלות נפש, מחלות זיקנה ותשושי נפש ואנשים עם חוסר תפקוד זמני באופן בו ייצרו מדרגתיות בכלים בהם יעשו שימוש מהקל לכבד, כאשר מוסד האפוטרופסות היום הינו הכלי הכבד ביותר שינקטו בו.

לפני שימוש באפוטרופוסות יבחנו הכלים החדשים שתיקון 18 הכניס אפשר לומר – לחברה כולה ולא רק לחוק היבש, והם: תומך בקבלת החלטות ויפוי כוח מתמשך.

כיום התפתחה הבנה שמוסד האפוטרופסות מאיין לחלוטין את רצונו של האדם והאוטונומיה של האדם ועל כן תיקון 18 מביא חלופות לאפוטרופסות ומעביר את מרכז הכובד לבחינת רצון האדם ולהטלת אחריות על החברה למציאת פתרונות והתאמות ולפתח שירותים ולהסיר חסמים באופן אקטיבי.

השינוי שתיקון 18 הביא הינו מעבר משיח של טיפול, חמלה והגנה לשיח של שוויון זכויות ואוטונומיה ושימת דגש על זכויות האדם ולא על המוגבלויות שלו.

בעבר המוגבלות הייתה במרכז, וכיום האדם הוא במרכז.

מסמך יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם העומד על דעתו לתכנן כיצד יראו חייו בכל קושי עתידי צפוי. יפוי כוח מתמשך רלוונטי גם לאנשים ולמצבים מורכבים יותר, שכבר מצוים בקשיים של ניהול ענייניהם על רקע מחלה, על רקע תאונה וכד'.

במסמך יפוי כוח מתמשך אדם יכול לקבוע אדם ספציפי שיהא מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים, לפרט רשימה של עניינים, ויכול לקבוע מספר אנשים על עניינים שונים ולקבוע את חלוקת התפקידים בין מיופיי הכוח השונים, לקבוע הנחיות מקדימות לניהול ענייניו השונים, לקבוע אנשי מקצוע שעל מיופה הכוח יהא להתייעץ עמם בטרם קבלת החלטות, לקבוע אנשים נוספים מסביבתו הקרובה ומשפחתו שגם כך מעורבים באופן שוטף בחייו שיהיו מיודעים להחלטות מהותיות של מיופה הכוח, לקבוע מתי יכנס תוקפו של יפוי הכוח ומתי הוא יפקע ולקבוע הנחיות למקרים צפויים שיקרו בעתיד ולהתאים לו ולשגרת חייו את מסמך יפוי הכוח המתמשך באמצעות עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

מסמך תומך בקבלת החלטות מאפשר תמיכה רשמית לאדם שאין לו מעגל תמיכה טבעי ממשפחתו הקרובה. העיקרון בתמיכה הינו עזרה בהכוונה והנחיה אל מול הרשויות, התומך אינו לא מחליף את החלטת האדם הנתמך. מסמך תומך בקבלת החלטות שניתן לו תוקף בצו בית משפט מחייב את הרשויות לכבד את נוכחות התומך בחייו של הנתמך. למשל בליווי או פניה לבנק ולטיפולים רפואיים.

בנוסף – תיקון  18 חידש הסדרים משפטיים לתכנון עתידי והסדרה מראש של רצון האדם לתקופות שבהן לא יוכל להביע את רצונו.

מדובר בשלושה סוגי מסמכים : מסמך הבעת רצון, מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ויפוי כוח רפואי. מסמכים אלה עורכים כשהאדם כשיר לקבל החלטות על חייו. המטרה היא להקנות לאדם שליטה על חייו גם בתקופות בהן כבר אין לו שליטה עליהם.

מסמך הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס שעורך אדם על עצמו – מטרתו לבחור את זהות האדם הספציפי שיתמנה כאפוטרופוס על עורך המסמך או לתת הנחיות כלליות לגביי תכונותיו וכן מתן הנחיות לאפוטרופוס שיתמנה.

מסמך הבעת רצון –  מסמך זה יכול לערוך רק קרוב משפחה שהינו אפוטרופוס על ילדו, בן זוגו או אדם אחר ממשפחתו, והוא רוצה לקובע את זהות האפוטרופוס שיחליף אותו כאפוטרופוס על בן משפחתו בשל פטירתו או במצב בו לא יוכל לתפקד כראוי. למשל: הורה לילד מוגבל שרוצה לתת פתרון לילדו לאחר שהוא ילך לעולמו או כבר לא יתפקד יותר.

יפוי כוח רפואי  – רלוונטי לכל אדם, גם לאנשים צעירים. מסמך הכולל הנחיות לאופן ביצוע הטיפול הרפואי במצב בו האדם אינו כשיר לקבל החלטות על עצמו. יכול לקרות כתוצאה מתאונה, שבץ מוחי וכד'. חשוב לדעת כי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קבע הוראות מעבר ליפויי כוח רפואיים שנערכו לפני כניסת תיקון 18 לתוקף (תקופות של 10 שנים מהחתימה / 5 שנים למשולב או המועד שהממנה קבע ביפוי הכוח). על כן, מומלץ לפנות לעו"ד מוסמך על מנת לערוך יפוי כוח רפואי מחודש בטרם פקיעת יפוי הכוח הישן.

תיקון 18 גם כולל מנגנונים חדשים להגנה על רכושו וכספו של האדם, כמו נכסי מקרקעין וחשבונות בנק, וזאת באמצעות הטלת מגבלות על הנכסים עצמם ולא עם האדם כמו רישום הערת אזהרה בטאבו או הטלת מגבלות על חשבון הבנק (סכומי משיכה ועוד).

לסיכום, העוגנים של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הנם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, התפתחויות חברתיות במדינת ישראל ובעולם בו מוסד יפוי הכוח המתמשך קיים בהצלחה כבר עשרות שנים, סעיף 12 לאמנת האו"ם בדבר אנשים עם מוגבלויות, ושינוי בתפיסה ומעבר מהטלת מגבלה עם האדם להטלת מגבלה על הסביבה שמירה על זכויות האדם ולא צמצומן.

חשוב לזכור כי את כל המסמכים הנ"ל יכול לערוך רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי ומצוי ברשימה המתפרסת באתר האפוטרופוס הכללי.
עו"ד אפרת יוסים מוסמכת לערוך יפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מסמך הבעת רצון ויפוי כוח רפואי על פי החוק.