החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018 – רלוונטי לכולנו. ביום 1.1.2019 יכנס לתוקפו החוק, שקובע מגבלות על תשלום במזומן במטבע ישראלי ובמטבע זר, גם על המשלם וגם על המקבל, גם על עוסקים וגם על אנשים פרטיים. בנוסף – החוק קובע חובת דיווח על אמצעי התשלום בידי רוכש זכות במקרקעין, איסור שימוש בשיק פתוח ללא ששם המקבל נקוב, וסעיף מיוחד רק לחבריי עורכי הדין ורואי החשבון.

לגבי מזומן:

 1. עסקאות שמעורב בהם עוסק (גם אם רק המקבל או המשלם) ומחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ₪ – ניתן לשלם/לקבל תשלום במזומן עד 10% ממחיר העסקה, אך לא יותר מסך של 11,000 ש"ח.
 2. עסקאות בין שני אנשים פרטיים שמחיר העסקה הנו מעל 50,000 ₪ – ניתן לשלם/לקבל תשלום במזומן עד 10% ממחיר העסקה, אך לא יותר מסך של 50,000 ש"ח.
  החוק מגביל את השימוש במזומן מעל 11,000 ₪ בעסקאות גם אם רק אחד הצדדים הנו עוסק ו- 50,000 ₪ כאשר העסקה הנה בין שני אנשים פרטיים. יודגש כי המגבלה חלה גם על המקבל וגם על המוסר. ההגבלות אינן חלות על תשלומים במזומן בין קרובי משפחה (למעט שכר עבודה) ועל רשות מרשויות המדינה.

לגבי שיקים:

 1. המגבלות יחולו גם על שיקים סחירים המשמשים תחליף למזומן: לא ניתן יהיה לפרוע שיק שסכומו עולה על 10,000 ש"ח שהוסב יותר מפעם אחת.
 2. תשלומים בין עוסקים או כשאחד הצדדים עוסק – אסור לתת/לקבל שיק פתוח, ולא משנה על איזה סכום השיק, מבלי ששם הנפרע/נסב נקוב על גבי השיק.
 3. תשלומים כששני הצדדים אנשים פרטיים – אסור לקבל/לתת שיק פתוח העולה על סך של 5,000 ₪ מבלי ששם המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב.
 4. אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.יצויין כי האיסור על מתן שיק פתוח ללא שם המקבל/נסב, הינו על כל סוגי התשלומים: עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה.

להלן עיקרי ההגבלות שהחוק קובע על תשלום או קבלת כסף מזומן:

 1. לא יתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ₪.
 2. לא יקבל אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו) תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
 3. לא יתן אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו) תשלום במזומן לעוסק עבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על סך של 11,000 ₪.
 4. לא יתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על סך של 50,000 ₪.
 5. לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו, ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על סך של 55,000 ₪.
 6. חברינו עו"ד או רו"ח שימו לב – מבלי לגרוע מההגבלות לעיל, לא יקבלו, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, כהגדרת המונח בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי.
 7. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה (למעט ביחס להלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
 8. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

חובת הצהרה על אמצעי תשלום על רוכש זכות במקרקעין – רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:

 1. פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
 2. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, הוא יהיה חייב לדווח על פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש.

פרסום ברשומות ספר החוקים החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח – 2018 מיום 18.3.18

 

 

תגובה אחת

 1. פינגבק:ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון השחור והמאבק במימון טרור: מתווכים בנדל"ן, עו"דים ורו"חים על הכוונת - אפרת יוסים משרד עורכי דין

התגובות סגורות.