מושבניקים שימו לב – מועצת מקרקעי ישראל פרסמה היום החלטות מעודכנות חשובות בעניין הסדרת זכויות המגורים בחלקת המגורים (החלטה 1553), והחלטה בעניין בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים (מספר 1547)

החלטת מועצה בעניין הסדרת זכויות המגורים 1553 (לשעבר 1523 ובמקור החלטה 979) נועדה לעגן את זכויות החוכרים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים.

חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה.

התנאים להצטרפות להסדר

 1. רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות, או במקרה של העדר רישום כאמור – הצגת הזמנת ביצוע תצ"ר פרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים.
  לחילופין, קיומו של הליך להכנה ורישום תצ"רלכל הנחלות במושב.
 2. הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחס שימושים אלו לחוכר, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת עבר.
 3. תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים.

חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרש/ים למגורים מחלקת המגורים.

חלקת המגורים תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם, ובלבד שמתקיימים בה במצטבר התנאים הבאים:

 1. חלקת המגורים תהיה שטח רציף.
 2. השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.
 3. השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א' וכן את הפעילות הלא חקלאית.

היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים יהיה עד 375 מ"ר (להלן: "היקף הבניה הבסיסי למגורים"), בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.

עם הצטרפות החוכר להסדר:

 1. תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
 2. מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתוכנית תקפה.
 3. יותר פיצול מגרש תמורת 33% בתנאים המפורטים בהחלטה.

 

החלטה בעניין בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים (מספר 1547) – כוללת הוראות לעניינים הבאים:

1. שטח המגרשים ואפשרויות פיצול.
2. אופן ביצוע פיתוח ועבודות תשתית.
3. מגבלה על גביית הוצאות פיתוח מלאות על ידי מועצה איזורית עד לסכום של 120,000 ₪ כולל מע"מ (צמוד למדד תשומות הבניה 1.1.18), וככל שקיים סבסוד ע"י הרשות המועצה האיזורית רשאית לגבות רק את ההפרש בין
עלויות הפיתוח המאושרות לסכום הסבסוד.
4. התנאים לסיוע בשדרוג תשתיות שכונות ותיקות על ידי הרשות.
5. הוראת שעה להגברת השיווק בהרחבות לתקופה של שלוש שנים מיום כניסתה של החלטה זו לתוקף, הכוללת תמריץ לישוב אשר יעמוד בכל התנאים של הוראת השעה – יהיה זכאי למענק לטובת פיתוח תשתיות ולטובת
הקמת, שיפוץ או שדרוג של מוסדות ציבור.
6. הליכי הקצאת המגרשים לבניה למגורים – ביישובים באזורי נגב וגלילמגרשי בניה למגורים יוקצו על ידי הרשות, בפטור ממכרז, על פי המלצת האגודה על בסיס אישור ועדת קבלה. שיווק ביישובים שאינם באזורי נגב וגליל ישווקו
במכרז פומבי או במכרז הרשמה והגרלה.

החלטת מועצה 1553
החלטת מועצה 1547

לייעוץ משפטי בעניין הסדרת זכויות המגורים בחלקת המגורים, רישום חלקת המגורים בנחלה בטאבו, חתימה על חוזה חכירה לדורות בנחלה, חתימה על חוזה חכירה מהוון לנחלה, ובכל הקשור למושבים ואגודות שיתופיות ניתן ליצור קשר עם עו"ד אפרת יוסים
במייל Efrat@Yusim.co.il  ובנייד: 054-9981611