הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברח' כצנלסון 60 בית דגן

  מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות חכירה במקרקעין ברחוב כצנלסון 60 בית דגן והידועים כחלקה 175 בגוש 6075 (להלן: "המקרקעין") הכוללים בית צמוד קרקע חד קומתי ומחסן (להלן:"הממכר"). הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. הצעות לרכישת הממכר יש להגיש בכתב במשרדי הח"מ על גבי טופס ההצעה …