הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברח' כצנלסון 60 בית דגן

 

  1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות חכירה במקרקעין ברחוב כצנלסון 60 בית דגן והידועים כחלקה 175 בגוש 6075 (להלן: "המקרקעין") הכוללים בית צמוד קרקע חד קומתי ומחסן (להלן:"הממכר").
  2. הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.
  3. הצעות לרכישת הממכר יש להגיש בכתב במשרדי הח"מ על גבי טופס ההצעה וחוזה המכר חתומים בנוסח המצוי במשרדי הח"מ עד ליום 5.9.2021 בשעה 14:00 במשרדי הח"מ בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מהסכום המוצע,לפקודת החתומים מטה, בתוקף עד לאחר 60 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
  4. המוכרים והח"מ לא ישלמו דמי תיווך והם רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לנהל מו"מ עם המציעים או חלקם בנפרד, לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את התנאי לקבלת הצעות ואין הם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
  5. הממכר ימכר במצבו כפי שהוא (AS IS) ועל המציע מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לממכר לרבות ביחס למצבו הפיזי ו/או המשפטי ו/או התכנוני של הממכר. אין המוכרים ו/או הח"מ ו/או מי מטעמם אחראיים ו/או מציגים מצג כלשהו בנוגע למצבו הפיזי ו/או המשפטי ו/או התכנוני של הממכר.
  6. השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית יחולטו על ידי הח"מ במידה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.
  7. מועד לביקור בממכר יתואם עם עו"ד ציון בהלול או עם עו"ד אפרת יוסים או עם עו"ד לידיה חיות.

 

 

ציון בהלול, עו"ד                  אפרת יוסים, עו"ד                     לידיה חיות, עו"ד

מנחם בגין 3 רמת גן          רבקה גובר 9 פתח תקווה          שד' נים 2 ראשון לציון

טל 03-5445545                  טל 0549981611                     טל 0773260128
Zion191@gmail.com             Efrat@Yusim.co.il         Lydia141210@gmail.com

 

                                 מנהלי עיזבון שדרה חודפי ז"ל

לפרסום המלא