רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 15.1.19 החלטה חדשה מספר 1581 בעניין הסדרת חובות עבר של פנסיונרים בשימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה (פל"ח)

  מבטלת את החלטה 1458. להחלטה החדשה התווסף סעיף המעניק לפנסיונרים זכות להסדיר את חובותיהם בגין שימושים לא חקלאיים, בהתאם לתעריפים המפורטים בהחלטה, בתקופה של שנתיים ימים מכניסתה לתוקף של החלטה זו, דהיינו עד ליום 12.1.2022.   להלן נוסח משולב של סעיף 4 בהחלטה 1581 שעניינו הסדרת שימושי עבר.   …