רשות מקרקעי ישראל פרסמה ביום 15.1.19 החלטה חדשה מספר 1581 בעניין הסדרת חובות עבר של פנסיונרים בשימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה (פל"ח)

 

מבטלת את החלטה 1458.

להחלטה החדשה התווסף סעיף המעניק לפנסיונרים זכות להסדיר את חובותיהם בגין שימושים לא חקלאיים, בהתאם לתעריפים המפורטים בהחלטה, בתקופה של שנתיים ימים מכניסתה לתוקף של החלטה זו, דהיינו עד ליום 12.1.2022.

 

להלן נוסח משולב של סעיף 4 בהחלטה 1581 שעניינו הסדרת שימושי עבר.

 

הסדרת שימושי עבר

4.1.    תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, ככל שישנם, לרבות תשלום בגין תקופת העבר ועד למועד ההסדרה בפועל והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי הרשות.

4.2.    בעל זכויות שהגיע לגיל פנסיה אשר יסדיר, תוך שנתיים ממועד כניסתה לתוקף של החלטה זו, את השימושים הלא מוסדרים בנחלה, יהיה זכאי להסדרת חובותיו בקשר לשימושים שניתן להסדירם בהתאם להחלטה זו, עבור שימושי התעסוקה הלא חקלאית  הלא מוסדרים, בתנאים שלהלן:

4.2.1.    עבור חובות עבר שנוצרו עד למועד כניסתה לתוקף של החלטה זו –  6% מערך הקרקע למועד ההסדרה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מתקופה של 4 שנים (עד 24% מערך הקרקע במצטבר לתקופה שקדמה להחלטה זו, גם אם משך השימוש הבלתי מוסדר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך יותר);

4.2.2.    עבור חובות עבר שנוצרו ממועד אישורה של החלטה זו ועד למועד ההסדרה בפועל – 6% מערך הקרקע לשנה או החלק היחסי ממנה;

4.2.3.    שיעור התשלום לשנה עבור חובות עבר למבני קיט כפרי יהיה כלהלן ויעודכן ככל שיעודכן סעיף 1.10.1. להחלטת מועצה מספר 1567:

4.2.3.1.    6% מערך הקרקע – באזור שאינו אזור עדיפות לאומית;

4.2.3.2.    4% מערך הקרקע – באזור עדיפות לאומית ב';

4.2.3.3.    3% מערך הקרקע – באזור עדיפות לאומית א';

4.2.3.4.    1% מערך הקרקע – באזור קו עימות;

4.2.4.

4.2.4.1.    הסדר זה לא יחול על שימוש לגביו ניתן פסק דין והתשלום בעד השימוש יעמוד על כל תקופת השימוש הלא מוסדר בנחלה;

4.2.4.2.    בסמכות ועדת פשרות של הרשות ובמסגרת שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את ההסדר האמור במסגרת פשרה בהליכים המתנהלים בבתי המשפט.

 

רשות מקרקעי ישראל מעודדת הסדרת חובות עבר כחלק מתהליך של עידוד המושבניקים להסדרת זכויותיהם בחלקת המגורים על ידי היוון מלוא זכויות הבניה. אחד מהתנאים הינו הסדרת שימושים חורגים והסדרת פעילות לא חקלאית כולל חובות עבר.

 

להחלטה 1581 שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה, לחץ כאן.

 

לייעוץ משפטי וליווי בתהליך הסדרת שימושים לא חקלאיים ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או במייל Efrat@Yusim.co.il