מיהו בן ממשיך? מעמד וזכויות בן ממשיך – אופן הסדרת מינוי בן ממשיך – מסמכי בן ממשיך

בן ממשיך הנה זכות שבעל נחלה במושב מעניק לאחד מילדיו. זהו מעמד הייחודי למושבים בלבד. למעמד זה זכאי רק אחד מבני המשפחה, ומכאן גם נובעת הבעייתיות שבמינוי בן ממשיך, שכן הדבר מייצר מחלוקות וסכסוכים בתוך המשפחה לגביי הזכויות בנחלה החקלאית.

מעמד של בן ממשיך כולל אגד של זכויות שנקבעות בעיקרון על ידי מסמכי היסוד שהיוו את הבסיס לקבלת הזכויות, והם "החוזה המשולש" שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל, המושב והסוכנות, וכן תוכן ההצהרה של ההורים לגבי הבן הממשיך.

בהיעדר נסיבות מיוחדות וקביעה אחרת בהצהרת ההורים, הבן הממשיך כולל את הזכות להחזיק במשק ביחד עם הוריו למשך אריכות ימיהם, והן זכות לקבל את הזכויות שהיו להורים ערב פטירתם, עם לכתם לבית עולמם.
בעניין זה פסק כבוד השופט א.זגורי כי: "… תכלית המינוי והקביעה של "הבן הממשיך" היא להבטיח את ההעברה הבינדורית של הזכויות בנחלה, כאשר בדרך כלל, לאחר אותה קביעה של "הבן הממשיך" הוא בונה את ביתו בתוך הנחלה של הוריו" (תמ"ש (טב') 14340-09-09 ש.ב. נ' נ.ב (4.10.2011).

תקנות האגודות השיתופיות (חברות) , תשל"ג – 1973 מגדירות מיהו "בן ממשיך" כך:
"בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר."

 

בראש התכליות שעמדו מאחורי הקביעה כי נחלה יכולה לעבור רק לבן ממשיך אחד עומד "עקרון העיבוד הרציף, שלמות הנחלה כיחידה משקית אחת ויצירת רצף בין דורי" – המשפט החקלאי בישראל, עמ' 310).
לכן, כדי לשמור על התכליות והעקרונות של ההתיישבות החקלאית בארץ ועל ייעודו וצביונו של משק חקלאי, אוסרת רשות מקרקעי ישראל לפצל משק חקלאי ולהופכו למספר יחידות משק קטנות יותר.

אופן הסדרת מינוי בן ממשיך
מהות הזכות של בן ממשיך הנה זכות חוזית שאינה מקנה זכויות בקניין, ועל כן ישנה חשיבות קריטית להסדרת מעמד הבן הממשיך בהתאם להחלטות ונהלי רשות מקרקעי ישראל מול כל הגופים הרלוונטים (רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית לא"י והאגודה) באמצעות הגשת מסמכי בן ממשיך בנוסח המקובל ברשות מקרקעי ישראל, וקבלת אישור על השלמת רישום מעמד הבן הממשיך במרשם של רשות מקרקעי ישראל הסוכנות היהודית והאגודה.
עם השנים, ככל שהתרבו המחלוקות המשפחתיות בעניין מינוי בן ממשיך, מועצת רשות מקרקעי ישראל הוציאה החלטות הכוללות אפשרות לבצע פיצולים של חלקת המגורים בנחלה ובכך לאפשר להורים לבנות למספר ילדים יחידות דיור בנחלה, זכות שמנסה לטפל בעיוות שמעמד בן ממשיך גורם במושבים רבים.

 

מסמכי בן ממשיך

הודעה למינהל על קביעת בן ממשיך

הצהרה והתחייבות המתיישבים (ההורים)

הצהרה והתחייבות הבן הממשיך

המלצת האגודה

הסכמת הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הוראת אגף חקלאי 55 – הודעה על קביעת בן ממשיך לנחלה (משק ) במושב, אשר המשבצת שלו מושכרת בחוזה תלת צדדי לסוכנות היהודית/ההסתדרות הציונית העולמית, ולאגודת המושב