פורסמה טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התש"ף – 2020 המעניקות הנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס לשנת 2020

התקנות מחריגות מההנחה את הנכסים הבאים:

(1) נכסים שסיווגם מבנה מגורים, בנק וחברת ביטוח, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית, קרקע תפוסה למערכת סולארית, ונכס אחר כמשמעותם בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז-2007:
(2) מרכול, בית מרקחת או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה;
(3) נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית או תאגיד סטטוטורי;
(4) נכס שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 5(ז)  לפקודה או מוסד להשכלה גבוהה שהמחזיק בו קיבל פטור חלקי מארנונה לפי סעיף 5(י) לפקודה.

תחילתן של תקנות אלה תהיה מיום 1 בינואר 2020.

בשים לב להיות הארנונה מס שנתי, משמעות הדבר הינה כי שיעור ההנחה של 25% מסכום הארנונה הכללית משקף פטור מלא בחישוב שנתי מתשלום ארנונה ביחס לשלושה חודשים.

 

לנוסח טיוטת התקנות המלא לחץ כאן.