עוד פסק דין של העליון המצמצם את האוטונומיה של המושבים בניהול משאבים ציבוריים. במקרה זה, לאור ניצול זכויות יתר שלא כדין על ידי קבוצת הכוח במושב במשך 30 שנה, על גבם של מתיישבים חדשים.

בשנות ה-80 הקצתה רמ״י נחלות למושב שזור לטובת משפחות חדשות.

בפועל, הזכויות חולקו בין התושבים הוותיקים. המצב הלא תקין בא לסיומו בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון.

כך מסכם השופט יורם דנציגר:

"לסיכום: אם תישמע דעתי, ייגרע שטח השווה לעשרים נחלות משטחו של המושב (כך שיוותר שטח השווה ל-55 נחלות בלבד). אשר למשיבים – אלה יקבלו זכות לחכור את השטחים שהועמדו לרשותם זה מכבר ושעליהם הוקמו בתיהם, במסגרת חוזי חכירה פרטניים מול רמ"י. נוכח העובדה שקרקעות המשיבים יופרדו מעתה והלאה מ"משבצת" המושב, הרי שגם העיקולים שהוטלו עליהם יוסרו, זאת בד בבד עם רישום זכויות החכירה על שמם של המשיבים. יצוין אגב כך, שנושא דמי החכירה לא נתברר לפנינו עד תום, ונותיר עניין זה לצדדים לענות בו."

ועוד:

"נוכח הפסול שנפל בהתנהלותו של המושב – אשר לא זו בלבד אשר יצר מצג שווא בפני רמ"י ובפני הסוכנות אלא אף נמנע מלתקן את העיוות, ומתוך אינטרס כלכלי צר של חבריו מנע את קבלת המשיבים לחברות במושב – אציע לחבריי שלא לפסוק הוצאות משפט בגין ההליך בערכאה זו, על אף קבלת ערעוריו של המושב מבחינת התוצאה. כמו כן, הוצאות המשפט שנפסקו על ידי בית המשפט המחוזי יוותרו על כנן."

לפסק הדין המלא

מושבניקים, אל תחכו, הזמן לפעול לעולם לא יהיה מושלם. לייעוץ משפטי ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בנייד : 054-9981611 או במייל: Efrat@Yusim.co.il