מגיע לכם כסף מעיריית תל אביב מכוח הסדר פשרה בתובענה ייצוגית !

כל מי ששילם תשלומי חובה, אגרות והיטלים (למעט שילוט ועקירת עצים) לעיריית תל אביב בשנתיים שקדמו ליום 19.10.15 – כנראה שמגיע לכם החזרים מכוח אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שבימ"ש אישר (ת"צ (ת"א) 35022-10-15 לוין נ' עירית תל אביב – יפו), עקב אי הפחתת תעריפי תשלומי החובה בשל מדדים שליליים בתקופה הנ"ל. בכלל זה תשלומים של ארנונה, היטלי פיתוח, עבודות פיתוח, אגרת היתר לילה והצבת שולחנות ופרגודים, אגרת פינוי פסולת, וכיוצ"ב.

השבת הגביה ביתר של אגרות, היטלים ותשלומי חובה תבוצע בתנאי שתבוצע פניה בטופס להשבת כספים שעיריית תל אביב פרסמה עד ליום 23.5.2018 (בימ"ש קבע ארכה של 21 יום נוספים מעבר לתאריך זה שלא יחשבו לאיחור, דהיינו עד ליום 13.6.18, להלן – המועד האחרון).

פניות שיוגשו לאחר המועד האחרון, תדחנה. מומלץ למהר ולטפל בהשבת ההחזרים. מוזמנים לפנות לעו"ד אפרת יוסים לבדיקת זכאות בהשבת אגרות, היטלים ותשלומי חובה ששולמו ביתר לעיריית תל אביב.