מושבניקים – כעת יש נוהל מסודר ברשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות המגורים בנחלות (פורסם ביום 4.2.19)

ההצטרפות להסדר הנה באמצעות חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה בהתאם למסלול התשלום שיבחר על ידי בעל הנחלה. בהעברת זכויות מעתה, זהו מסלול חובה.

ההצטרפות להסדר מקנה את הזכויות הבאות:

  1. לא יחולו על שטח חלקת המגורים ההוראות הקיימות בדבר השבת הקרקע לרמ"י בעת שינוי ייעודה.
  2. תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
  3. במסלול תשלום דמי רכישה הבניה למגורים לא תוגבל לקרוב בלבד וניתן אף להשכירה, למעט יח"ד אחת שתשמש את בעל הזכויות בנחלה.
  4. ניתן לפצל מגרש/ים ובניית מבני המגורים בהתאם לבחירת החוכר, בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה, למעט יח"ד אחת שתשאר צמודה לנחלה.

לנוהל 38.04B  קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית, לחץ כאן.

 

להלן תיאור גרפי של פוטנציאל תכנוני בנחלה:

 

 

 

 

לייעוץ משפטי בענייני מושבים ונחלות, רכישת זכויות המגורים בחלקת המגורים בנחלה, פיצול נחלה דברו עם עו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או באמצעות המייל Efrat@Yusim.co.il