בשורה למושבניקים – רשות מקרקעי ישראל התירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה – החלטה 1458 של רשות מקרקעי ישראל

מושבניקים שימו לב, החלטה זו מבטלת את האיסור הגורף שהיה על בעלי נחלות לביצוע פעילות שאינה חקלאית גרידא בחלקת המגורים במשק. רשות מקרקעי ישראל קיבלה החלטה להתקדם עם השינויים של הזמן ולהרחיב את הפעילויות המותרות בחלקת המגורים כל עוד מדובר בשימושים בעלי זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי בהתאם לרשימת שימושים שתקבע על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל.
חידוש נוסף חשוב הינו האפשרות להשכיר מבנה פל"ח לצד ג', שכעת מותר, כל עוד בעל הנחלה הסדיר את הפעילות הלא חקלאית לפי תנאי רשות מקרקעי ישראל ולרשימת שימושים מותרים שתקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל.

בעל נחלה המעוניין לקיים פעילות לא חקלאית בחלקת המגורים צריך לעמוד בתנאים הבאים:

  1. תשלום עבור כל השימושים החורגים בנחלה שנעשו בעבר ללא היתר והסדרת קנסות. קיימת הוראת שעה בתוקף לשנה שמומלץ לנצלה לפיה ידרש תשלום בגין שימושים חורגים רק עבור 7 שנים אחורה.
  2. השימושים החורגים אושרו בתוכנית תקפה החלה על מקרקעי המושב או בהיתר תקף לשימוש חורג.
  3. השטח המבונה הכולל לפל"ח לא יעלה על 500 מ"ר.
  4. המבנה המיועד לפל"ח יהיה בתוך שטח חלקת המגורים. ישנה אפשרות לחרוג מתנאי זה בתנאים מסוימים.

 

התשלומים החלים על בעל נחלה בהסדרת פל"ח

א.כאשר קיימת תכנית מאושרת המתירה שימוש לתעסוקה לא חקלאית:

  1. אם חובת תשלום היטל ההשבחה איננה חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי חכירה מהוונים בשיעור של 91% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. הרשות תשא בחלף היטל השבחה.
  2. אם חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על בעל הזכויות בנחלה – דמי חכירה מהוונים בשיעור של 46% משווי הקרקע המיועדת לתעסוקה לא חקלאית. בעל הזכויות בנחלה ישא בהיטל השבחה.
  3. אם שולמו בעבר דמי חכירה מהוונים בגין השימושים לתעסוקה לא חקלאית – בעל הזכויות בנחלה לא יידרש לשלם תשלום נוסף.

ב. בגין שימוש שהותר עפ"י אישור תקף לשימוש חורג, המוגבל בזמן, ישלם בעל הזכויות בנחלה דמי שימוש בשיעור של 5% לשנה משווי הקרקע המשמשת לתעסוקה לא חקלאית לכל תקופת ההיתר כאמור. הרשות תשא בחלף היטל השבחה.

הנחות אזורי עדיפות לאומית לא יחולו על התשלומים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל, למעט תשלום דמי חכירה מהוונים עבור מבני קיט כפרי.

 

להלן רשימת השימושים הנלווים המותרים לפי פרסום רשות מקרקעי ישראל:

מבני קיט כפרי

גידול בעלי חיים

שירותי טיפול בבעלי חיים.

וטרינר.

אחסנת בעלי חיים.

ריפוי וטיפול באמצעות בעלי חיים.

ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם.

חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם.

רכיבה טיפולית.

לימודי רכיבה.

בריכה טיפולית.

עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית- עיבוד ראשוני עצמי אשר עיקרו תוצרת חקלאית של הנחלה, מן החי ומן הצומח

יצור שמן מזיתים- בית בד

יצור יין מענבים- יקב.

יצור גבינות מחלב- מגבנה.

יצור בשמים וסבונים מצמחי תבלין ובושם.

יבוש תבלינים ופרחים.

יצור ריבות מפירות, פירות מיובשים, הכנת מיצים ותמציות.

פעילות תיירותית וחינוכית- פעילות המבוססת על פעילות חקלאית המתקיימת בנחלה:

הצגת הענף החקלאי ומוצריו.

השתתפות בחוויית הקטיף, האסיף או החליבה.

שימוש במבנה קיים ושימורו לצורך הצגת מורשת ההתיישבות.

פעילויות נוספות:

אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי.

מרכז מבקרים ומוזיאון הקשור לעולם החקלאי.

משתלה.

מבשלת בירה.

חוות תבלינים.

חנות ממכר לתוצרת חקלאית.

לימוד רכיבה על סוסים.

מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים.

 

כמו כן, תתאפשר הקמת חנות ממכר התומכת את השימוש הנלווה המותר ברשימה לעיל, בהתאם לכללים של רשות מקרקעי ישראל.

ועדת המשנה של המועצה רשאית להוסיף לקבוע סוגי שימושים מותרים נוספים, לכן מומלץ להתעדכן בטרם קבלת החלטות.

 

לחץ להחלטה 1458 – שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה (פל"ח 500 מ"ר)

 

לקבלת ייעוץ בהסדרת פעילות לא חקלאית בנחלה, השכרת מבנה פל"ח לצד ג' בנחלה, הסדרת קנסות ושימושים חורגים בנחלה ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים במייל Efrat@Yusim.co.il ובנייד: 054-9981611