התנאים להיוון חלקת המגורים בנחלה וחתימה על חוזה חכירה מהוון על חלקת המגורים בנחלה

חוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטת מועצה 1553 (לשעבר 979), יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות בעת שינוי יעודה. המשמעות של היוון חלקת המגורים הנה רכישת מלוא זכויות הבניה למגורים בחלקת המגורים בשטח של 2.5 דונם.

התנאים להצטרפות להסדר

 1. רישום חלקה א' בספרי מירשם המקרקעין כיחידת רישום נפרדת בשלמות, או במקרה של העדר רישום כאמור – הצגת הזמנת ביצוע תצ"רפרטנית בתיאום עם האגודה ובידיעה של כל בעלי הזכויות הגובלים. לחילופין, קיומו של הליך להכנה ורישום תצ"רלכל הנחלות במושב.
 2. הסדרה ותשלום בגין כל השימושים בתוך הנחלה, אם ניתן לייחס שימושים אלו לחוכר, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות במועד ההצטרפות להסדר, לרבות תשלום בגין תקופת עבר.
 3. תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של 3.75% + מע"מ מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים.

חוכר אשר הצטרף להסדר רשאי לפצל מגרש/ים למגורים מחלקת המגורים לאחר תשלום ההפרש של דמי רכישה בשיעור של 33% + מע"מ, דהיינו 29.25% מערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף הבניה הבסיסי למגורים.

חלקת המגורים תהיה שטח מתוך חלקה א' של נחלה בגודל כולל של עד 2.5 דונם, ובלבד שמתקיימים בה במצטבר התנאים הבאים:

 1. חלקת המגורים תהיה שטח רציף.
 2. השטח מיועד למגורים בתכנית תקפה.
 3. השטח כולל את יחידות הדיור הקיימות בחלקה א' וכן את הפעילות הלא חקלאית.

היקף הבניה הבסיסי הכולל למגורים בחלקת המגורים יהיה עד 375 מ"ר (להלן: "היקף הבניה הבסיסי למגורים"), בכפוף לקיומה של תכנית תקפה.

היתרונות בהצטרפות החוכר להסדר היוון נחלה לפי החלטה 1553:

 1. רישום בטאבו של חלקה א'.
 2. תבוטל הדרישה לרצף בין דורי ותותר בניית יחידות דיור לחוכר ולקרובו.
 3. בית שלישי בגודל 160 מ"ר, עם זאת מימוש היקף הבניה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתוכנית תקפה.
 4. על 375 מ"ר בנוי יש פטור מתשלום.
 5. תותר פיצול הנחלה תמורת 33% בתנאים המפורטים בהחלטה.
 6. פטור מתשלומים עתידיים לרשות מקרקעי ישראל כולל בעת מכירת הזכויות בנחלה.
 7. השכרת יחידת מגורים גם למי שאינו מוגדר כ"קרוב".

 

לייעוץ משפטי וליווי בהליך חתימה על חוזה חכירה מהוון לנחלה פנו לעו"ד אפרת יוסים בנייד 054-9981611 או במייל Efrat@Yusim.Co.il