מהי סטיה ניכרת?

הקלות המצטברות עלולות ליצור מצב שאופי הסביבה ישתנה מההגדרות המפורטות באותו אזור בתוכנית בנין עיר, לכן חוק התכנון והבנייה מתנה את ההקלות בכך שהסטייה לא תהיה ניכרת ולא יחול שינוי באופי הסביבה בעקבות אישור ההקלות. להלן מקרים הנחשבים כ"סטייה ניכרת".

 • שינוי השימוש בבניין או בקרקע שמשנה את אופי הסביבה, או שינוי מהוראות הבנייה הקבועות בתוכנית המשנה את אופי הסביבה.
 • הוספת בניינים במגרש מעבר למס' הבניינים המותר, אלא אם כן המרווח ביניהם פי 2 מהמרווח הצדדי ומינימום 6 מ' בין הבניינים. לא תותר תוספת בניין בקרקע חקלאית.
 • סטייה מקווי בניין מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • הוספת קומות מעבר למה שניתן לקבל בהקלה.
 • בנייה שלא בהתאם לדרישות בינוי או עיצוב המפורטות בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות הנוגעות לענייני איכות הסביבה שנקבעו בתוכנית.
 • בנייה בניגוד להוראות שקבעו טיפול בנגר עילי.
 • בניה בניגוד להוראות הבאות למנוע השחתת ערכי דת, היסטוריה ונוף או שימור מבנים ואתרים.
 • סטייה מהוראות למניעת הגבלת שדה ראייה.
 • סטייה ממס' מקומות החניה הנדרשים.
 • שינוי שימוש בבניין שנקבע כשטח שירות למטרה עיקרית.
 • סטייה מהוראות בדבר תוקפה של תוכנית או כשנקבע כי סטייה מהן תהיה סטייה ניכרת.
 • תוספת אחוזי בנייה מעבר לנקבע בתוכנית שהופקדה או אושרה אחרי 1.8.89."סטייה ניכרת" אינה בסמכותה של הוועדה המקומית, יש לפנות בבקשה לשינוי נקודתי של התב"ע מול סמכות מחוזית.

 

הקלה מפורסמת לציבור ב-3 דרכים:

 • פרסום ב- 3 עיתונים: יומי, מקומון, עיתון בשפה הערבית.
 • תליית הודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין, נשוא הבקשה להקלה.
 • מסירת הודעה אישית לכל הבעלים והמחזיקים בקרקע או בבניין שלגביו הוגשה
  הבקשה, לכל החלקות או הבניינים הגובלים ולכל מי שעלול להיפגע.

באתרים לשימור – תישלח הועדה לגופים המקצועיים והציבוריים, כגון רשות הטבע והגנים והמועצה לשימור אתרים.

על הועדה להודיע למתנגדים את החלטתה.