מהם פיצויים על פי חוק התכנון והבניה?

על פי חוק זכות הקניין קובעת שאין פוגעים בקניינו של אדם אם בצד הפגיעה לא עומד פיצוי. פיצויים על פי חוק התכנון והבניה נועדו לפצות בעלי מקרקעין שנפגעו וערכם ירד עקב אישור אחת מהתוכניות לפי פרק ג בחוק התכנון והבניה והם:

  • תוכנית מתאר ארצות
  • תוכנית מתאר מחוזית
  • תוכנית מתאר מקומית
  • תוכנית מפורטת
  • תוכנית לשימור אתרים
  • תוכנית לתשתיות לאומיות שתוכננה על ידי ועדה לתשתיות לאומיות
  • תוכנית דרך

יוצאי דופן שאינם כלולים בפרק ג בחוק התכנון והבניה ושלא ניתן לתבוע בגינם פיצויים הם חוק משק הגז הטבעי, הקפאת זכויות בניה,ומקרים שאינם נחשבים לתוכנית לפי פרק ג בחוק התכנון והבניה: שימוש חורג, הקלה ותוכנית עיצוב אדריכלית.