מעמד בעלי המניות

מניה בודדת מגלמת את מידת השקעת בעליה בחברה ומייצגת את חלקו בה. למשקיעים בחברה קמות זכויות באופן יחסי לכמות המניות, שהם מחזיקים: השתתפות והצבעה באסיפה הכללית; השתתפות בהון החברה וקבלת דיבידנדים וכן זכות שיורית לקבלת החזר השקעה במועד פירוק החברה וחלוקת יתרת נכסיה בין בעלי המניות. כמו כן, החלטות בחברה בד"כ מוכרעות בהצבעה דמוקרטית על-פי רוב (בד"כ כל מניה = קול אחד בהצבעה), ככל שגדל חלקו היחסי של בעל המניות בחברה, יש לו יותר זכויות הצבעה באסיפה הכללית וכך גדלים סיכוייו להחליט ולהשפיע על אופן התנהלות החברה. בעת פירוק חברה שאין לה חובות, יזכו בעלי המניות לקבל את יתרת הנכסים של החברה אשר תחולק בהתאם לחלקם היחסי במניות החברה. סעיף 82 לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה זכויות הצבעה שונות לסוגים שונים של מניות וכי במידה ולא קבעה החברה בתקנונה זכויות הצבעה שונות, יהיה לכל מניה קול אחד.