מהי מניה?

בהתאם להגדרתה בחוק החברות, מניה מהווה צבר זכויות מאוגדות בחברה, הנקבעות בחוק או בתקנון. בין הפעולות, הניתנות לביצוע במניות: קניה, מכירה, שעבוד, העברה והורשה. כל מניה שקולה לקול אחד אלא אם נקבעו בתקנון זכויות הצבעה שונות. המניה היא למעשה יחידת השקעה שרוכש המשקיע בחברה ומהווה חלק מסויים מהון המניות של החברה. המניה מקנה זכות בהון של החברה שהנפיקה אותה.