כיצד רושמים סימן מסחרי?

סימן מסחר הוא סימן בו משתמשים חברה או אדם פרטי לצורך סימול מוצרים או שירותים שהם מייצרים או סוחרים בהם. סימן זה יכול להיות מורכב מאותיות כגון שם המוצר, איור או סמל גרפי אחר או שילוב ביניהם. אם הסימן רשום שימוש בסימן על ידי גוף לא מורשה הוא הפרה של חוקי הקניין הרוחני, ובפרט פקודת סימני המסחר. הגבלת השימוש בסימן המסחר נועדה לאפשר למוכרים וליצרנים לבנות לעצמם מוניטין, להבדיל את עצמם ממתחריהם ולקדם על ידי כך את עסקיהם. בנוסף, ההגבלה משרתת גם את הצרכנים ומונעת את הטעייתם על ידי שם דומה למוצר אחר.

על מנת לזכות להגנה על סימן המסחר על פי החוק, יש צורך בהליך של רישום אצל רשם סימני המסחר.

בטרם הגשת הבקשה יש לערוך בדיקה האם סימן מסחרי זהה או הדומה עד כדי להטעות לסימן המבוקש על ידך, כבר נרשם על ידי אחר אצל רשם הסימנים המסחריים.

לבקשה יש לצרף דוגמה של הסימן. רשם סימני המסחר בודק האם הסימן מתאים לרישום ועומד בקריטריונים בהתאם לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] התשל"ב – 1972. בין היתר הבוחנים מטעם רשם סימני המסחר בוחנים האם הסימן בעל אופי מבחין, כלומר יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים, ושהוא אינו סימן שהוא גנרי או תיאורי בלבד.

סימנים שהנם תיאוריים או גנריים לא יזכו להגנה. שמות תיאוריים הנם שמות המתארים תכונות או רכיבים של נכסים או שירותים.

שם גֵּנֵרִי הוא שם הסוג או הזן הכללי של מוצר והינו נחלת הציבור.

בהתאם לרשימה בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר ישנם סימנים שמלכתחילה אינם כשירים לרישום.
ברשימת הסימנים שאינם כשרים לרישום מופיעים, בין היתר, הסימנים הבאים:

  • סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר וסימן הדומה השייך לאחר עד כדי להטעות לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;
  • סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר רשום, וזאת אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.
  • סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על חסותו של הנשיא.
  • דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות חוץ וארגונים בין -לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם.
  • סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר.
  • סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר.
  • סימן הזהה עם סמל בעל משמעות דתית בלבד, או הדומה לו.
  • סימן שיש עליו תמונתו של אדם זולת אם נתקבלה הסכמתו של הנוגע בדבר, ועוד.
  • סימן המזהה יין או משקה אלכוהולי הכולל ציון גאוגרפי, אם מקורו של היין או המשקה האלכוהולי אינו באותו אזור גאוגרפי.

ועוד סימנים המופיעים בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר

לאחר סיום הליכי הבחינה על ידי הבוחנים של רשם סימני המסחר, במידה וזו הסתיימה באישור הבקשה לרישום הסימן המסחרי, הבקשה מתפרסמת ביומן סימני המסחר ברשומות. אם לא מוגשת התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן יירשם ונשלחת תעודת רישום.       

אם הרשם פוסל את הבקשה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת כי עצם הגשת בקשה לרישום סימן מסחרי אינה מבטיחה בלעדיות למגיש הבקשה ממועד הגשתה, וזאת במצב בו תוגש בקשה לרישום סימן מסחרי דומה או זהה. אז, הרשם יבחן למי ישנה עדיפות על הזכות לרשום את הסימן המבוקש וזאת באמצעות הראיות שכל צד יגיש לו.

לבעל סימן מסחרי חשוב להקפיד על תשלום חידוש אגרת רישום סימן מסחרי כל 10 שנים.

לייעוץ בדבר רישום סימן מסחרי, הגנה על סימן מסחרי או התגוננות מפני תביעה בגין הפרת סימן מסחרי ניתן לפנות לעו"ד אפרת יוסים בכתובת Efrat@Yusim.co.il