תיקון 5 לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007 מיום 9.1.2019 מגדיר את התנאים לשימוש ביצירות שבעליהן אינו ידוע, יצירות יתומות, מסייג את הפיצויים ללא הוכחת נזק לגביי ספריות וארכיונים

להלן נוסח סעיף 27א החדש לחוק זכויות יוצרים:

 

יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע או לא אותר (תיקון מס' 5) תשע"ט-2019

27א.  (א)  שימוש ביצירה שבעל זכות היוצרים בה אינו ידוע או לא אותר, מותר בתנאים אלה:

(1)   המשתמש פעל בשקידה סבירה לגילוי או לאיתור בעל זכות היוצרים ביצירה, לפי העניין, לפני השימוש;

(2)   המשתמש ציין באופן ברור באותה דרך שבה הוא עושה שימוש ביצירה, כי השימוש נעשה על פי סעיף זה וכי בעל זכות יוצרים זכאי לבקש שהמשתמש יחדל מהשימוש וכן פרטים ליצירת קשר עמו;

(3)   המשתמש הפסיק את השימוש או קיבל רישיון לשימוש עתידי לאחר שקיבל הודעה מבעל זכות היוצרים.

          (ב)  היה השימוש ביצירה כאמור בסעיף קטן (א) מסחרי, יחולו הוראות אלה נוסף על האמור באותו סעיף קטן:

(1)   המשתמש פרסם הודעה באינטרנט או בעיתון יומי זמן סביר לפני השימוש;

(2)   המשתמש שילם לבעל זכות היוצרים תמלוג ראוי לאחר שקיבל הודעה מבעל זכות היוצרים; תמלוג ראוי כאמור ישולם בעד התקופה שתחילתה במועד תחילת השימוש ביצירה.

          (ג)   שקידה סבירה תיבחן בין השאר בהתחשב באופי היצירה ובמועד יצירתה.

          (ד)  השר רשאי לקבוע בתקנות פעולות שייחשבו שקידה סבירה ופרטים ליצירת קשר כאמור בסעיף קטן (א)(2).

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכויות האפוטרופוס הכללי לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.

שימו לב 2 המלצות מרכזיות בעקבות תיקון 5 לחוק זכויות יוצרים וסעיף 27א:
  1.  מומלץ לתעד את המאמצים לאיתור בעל היצירה.
  2. לפרסם הודעה מכוח סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים, בנוסח שפורסם במאמר נוסף באתר.
    לא בטוחים מה הזכויות שלכם ? דברו איתי, עו"ד אפרת יוסים 054-9981611 Efrat@Yusim.co.il