תנאי שימוש אתר אפרת יוסים משרד עורכי דין

ברוכים הבאים לאתר אפרת יוסים משרד עורכי דין www.Yusim.co.il

השימוש או העיון באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש) לבין האתר ו/או בעליו (להלן – האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעי נוחות, אולם מתייחסים לנשים ולתאגידים כאחד.

התכנים באתר: אינם מהווים ייעוץ משפטי ו/או טיפול משפטי ו/או תחליף לייעוץ ו/או טיפול משפטי ו/או מקצועי ו/או טיפול אחר, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מדריכים משפטיים, פסקי דין, חיקוקים שונים, הפניות, מידע משפטי, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להיות כל המידע המקיף והשלם באותו נושא, אין הכרח כי הוא מעודכן, ואין הוא יכול להוות תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים, מתוך שפרסומים אלה – הם הקובעים היחידים. אין לעשות כל שימוש במידע או במדריכים או בפרסומים באתר ללא ייעוץ משפטי מקצועי ועדכני שיש ביכולתו להתייחס להיבטים הספציפיים שלך.

אחריות: המידע המובא באתר אינו מתיימר להיות מדוייק ומלא, ואינו מתעדכן בהתאם לשינויים ולהתפתחויות המשפטיות. באופן מיוחד אנו מדגישים כי למרות ניסיוננו והמוניטין שאנו זוכים לו, כל התכנים באתר נכתבים ונערכים על פי שיקול הדעת של עורכי האתר והוא אינו מתיימר להיות אמת מידה אוביקטיבית וחד משמעית. הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לפני קבלת כל החלטה המתבססת על המידע באתר זה לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בתחום. בכל מקרה האתר לא ישא כל נזק לתוכנה, חומרה, או נתונים שברשות המשתמש וכל נזק תדמיתי, כלכלי או אחר.

האתר מוצע לך כמות שהוא (As-is). מובהר כי אפרת יוסים משרד עורכי דין אינו בודק את מהימנות המידע הקיים באתר, שלמותו, התאמתו, או מידת דיוקו. אפרת יוסים משרד עורכי דין לא ישא באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. מובהר כי לא תהא לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי אפרת יוסים משרד עורכי דין בגין האתר ו/או השימוש באתר ו/או מהימנות המידע באתר, אשר כל בדיקת מידע הקיים באתר והשימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמוחלטת. אפרת יוסים משרד עורכי דין לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר.

הוא הדין לעניין כל הקישורים (Links) הקיימים באתר: שכן, אין בכל הקישורים המופיעים באתר משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, ואפרת יוסים משרד עורכי דין לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים אלה. מובהר כי אין לאפרת יוסים משרד עורכי דין כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.

יחסי עורך דין לקוח: השימוש באתר אינו מקים בינינו יחסי עורך דין לקוח. יצירת קשר בינינו באמצעות האתר אינו מקים יחסים של עורך דין -לקוח. ללא התקשרות באמצעות הסכם חתום בינינו, כל שליחת מידע על ידך באמצעות האתר לא יקים בינינו יחסי עורך דין לקוח.

קניין רוחני: האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש אפרת יוסים משרד עורכי דין בלבד.

הינך רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, בהתאם לכל הכללים הקבועים בדין. בכלל זה, שימוש הוגן כולל ציטוט סביר והמצטט כאמור חייב לציין את מקור הציטוט, ולא לבצע כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המצוטט, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של האתר ו/או משרד עורכי הדין אפרת יוסים. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך או למי מטעמך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל קניין הקשור עם האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אפרת יוסים משרד עורכי דין. חלק מהצילומים התבצעו עבורנו על-ידי צלמים מקצועיים.

שמירה על סודיות: אנו מכבדים את פרטיותך ואת הסודיות הנדרשת מאתנו. כל מידע המגיע לאפרת יוסים משרד עורכי דין יישמר בסוד בהתאם לכל דין ובכלל זה להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, בכפוף לאמור לעיל בקשר ליחסי עורך דין לקוח. האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לשימוש באתר. אנו יכולים לעשות שימוש בדרכים טכנולוגיות הקיימות בדפדפן שלך (כדוגמת cookies) לצורך שמירת העדפותיך. אם אינך מעוניין בכל תוכל להסיר אפשרות זו בדפדפן שלך, אולם עם הסרת אפשרות זו ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק משירותי האתר. האתר רשאי לעשות שימוש בסטטיסטיקות הנובעות מהפעילות שלך באתר.

יצירת קשר: ניתן ליצור קשר עם עו"ד אפרת יוסים באמצעות המייל Efrat@Yusim.co.il או בנייד: 054-9981611.