רשות מקרקעי ישראל – החלטה 1560 החכרת קרקע לתעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים

החלטת מועצה מיום 10.10.2018, מבטלת את החלטה 1455.

 

עיקרי השינוי בהחלטה נוגעים לשינוי בהגדרת "תעסוקה" שהורחבה ל:

"תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק, משרדים, מסחר, תיירות,
מלונאות או לשימוש כלכלי אחר, למעט תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים."

למרות הרחבת ההגדרה ל"תעסוקה" בסעיף ההגדרות, בסעיף 2.3.1 בהמשך ההחלטה המשולבת, ההגדרה הרחבה לא הוטמעה לענין התנאים לאישור בקשה להרחבת עסקאות לתעסוקה ונוסח הסעיף נשאר בנוסחו הקודם:

"אישור ההנהלה יהיה בהתאם לתנאים הבאים:
2.3.1 עסקת התעסוקה המאושרת הינה למטרת תעשייה, מלאכה, אחסנה או תיירות."

להחלטת מועצה 1560 :

החלטה 1560 החכרת קרקע לתעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.