עידכון מדרגות מס רכישה 2018. רשות המסים פרסמה את עידכון מדרגות מס הרכישה בהתאם לעליית המדד

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.18 ועד 15.1.19:
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק מס שבח רוכש של דירת מגורים יחידה יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

על חלק השווי שעד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
על חלק השווי העולה על 1,664,520  שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים  ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;
על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים  ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%;
על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים– 10%;
לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה בחוק) בסך של 2,000,000 ₪ :
על חלק השווי שעד 1,664,520 ₪  – לא ישולם מס

על חלק השווי העולה על 1,664,520 ₪ ועד 1,974,335 ₪  ישולם מס בשיעור 3.5%  =  10,844 ₪.
על חלק השווי העולה על 1,974,335 ₪ ועד 2,000,000 ₪ ישולם מס בשיעור 5%      =   1,283 ₪.
סה"כ מס רכישה לתשלום – 12,127 ₪ (לעומת 14,302 ₪ לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18)

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה:

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 ועד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

על חלק השווי שעד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;

לדוגמה: רכישת דירת מגורים (שאינה יחידה) בסך של 5,000,000 ₪:

על חלק השווי שעד 5,000,000₪ ישולם מס בשיעור 8% =  400,000 ₪.
סה"כ מס רכישה לתשלום – 400,000 ₪ (לעומת 400,652 לרכישות בין 16.1.17 ל – 15.1.18).