עורכי דין שימו לב – החל מיום 12.1.2019 מועד הגשת כתב הגנה הינו 60 ימים !!!

ביום 11.1.2018 פורסם ברשומות תיקון תקנה 19 לתקנות סדר הדין האזרחי ולפיו:

"בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן-התקנות העיקריות) בתקנה 19 ,
במקום "שלושים" יבוא "שישים"."

דבר חיקוק שמתפרסם ברשומות נכנס לתוקף תוך 30 ימים מפרסומו.

לידיעת כל חבריי למקצוע.

לפרסום ברשומות תיקון תקנה 19 לתקנות סדר הדין האזרחי, לחץ כאן.