מעסיקיי עובדים זרים שהנם מסתננים שימו לב – החל מיום 1.5.2017 חלה עליכם חובת הפקדת פיקדון כספי חודשי לעובדים זרים מסתננים על חשבון תשלומים סוציאליים שעל המעסיקים לשלם לקרן פנסיה, לקופת תגמולים או כפיצויי פיטורים.

מסתננים מועסקים בתחומי עבודה שונים בישראל כמו מסעדנות, בניה, ניקיון, חקלאות, ייצור, תעשיה וכיוצ"ב עבודות.

בתיקון לחוק עובדים זרים התשנ"א – 1991, נקבע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד עבורו בכל חודש בו הועסק פיקדון בשיעור של 36% מגובה השכר המובא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג  – 1963.

לעניין חובת הפקדת הפיקדון, "מסתנן" הנו מי שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הבאים:

1.שוהה בישראל.

2.שהייתו בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע.

3.נכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים. ברישיון הזמני מטעם רשות האוכלוסין וההגירה יצויין "תחנת גבול: הסתננות".

4.מחזיק ברישיון לפי סעיף 2 (א) (2) או 2 (א)(5) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952. מדובר בבשני סוגים של רישיון זמני לאשרת ביקור.

על המעסיק להפקיד את הפיקדון באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה בחשבון בנק נפרד וייעודי, שהוקם לצורך זה וינוהל על ידי יחידת הפיקדונות במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.

מדי חודש, מחוייב המעסיק להפקיד עבור המסתנן סכום כסף בשיעור 16% משכר המסתנן אשר ישולם על ידו כהפרשה. כלומר מדובר בהכנסה לכל דבר ועניין, ועל כן יוטל עליה מס הכנסה בשיעור סופי של 15%  במועד משיכת הכסף. בנוסף ינכה המעסיק 20% משכר המסתנן לאחר ניכוי המס במקור.

הכספים המופקדים מדי חודש ייצברו בחשבון המתנהל על שם המסתנן עד למועד שבו יידרש לצאת מישראל, והוא יהיה זכאי לקבלם במידה וייצא מישראל במועד יציאת קבע.