למי ומתי כדאי לפתוח חברה בע"מ? 

ההחלטה לנהל עסק באמצעות חברה בע"מ מושפעת בעיקר משיקולים של חיסכון בתשלום מסים והפרדת יישויות בין הבעלים. 

שיקולי מס – יש לערוך איזון ובדיקה פיננסית בין הכנסות העסק (עכשוויות ועתידיות) לגובה המס שיחיד משלם לגובה מס שחברה משלמת, יחד עם התחשבות בעלויות ניהול הגבוהות יותר של חברה בע"מ בהשוואה ליחיד (אגרה שנתית, עלויות דוח רו"ח מבקר ועוד). 

שיקול הפרדת יישויות – האחריות לחובות החברה של בעל מניות בחברה מסוג חברה בערבון מוגבל – מוגבלת לערך מניות החברה שבבעלותו. אם בעל מניות מחזיק ב 100 מניות שכל אחת בערך נקוב של 0.01 ₪, האחריות שלו מוגבלת ל 1 ₪ בלבד.

לכן, בעסק המנוהל באמצעות חברה בע"מ קיים מסך בין הבעלים לבין היישות המשפטית של החברה, ואם החברה תקלע לחובות, אזי הנכסים האישיים של הבעלים חשופים לסיכון של 1 ₪ בלבד, בהתאם לדוגמה הנ"ל.

ישנם עסקים המבוססים על מתן שירות אישי והסיכון שיקלעו לחובות נמוך מאוד ובלתי סביר, ולכן אם ההכנסות של עסק כזה אינן מצדיקות פתיחת חברה בע"מ על מנת לחסוך במסים, אזי לעסקים כאלה, שיקול הפרדת היישויות אינו רלוונטי.

מאידך, עסק הכולל למשל הזמנת סחורה בהיקפים גדולים, התקשרות עם ספקים, מחסנים, פסי ייצור, שינוע סחורות מחו"ל, פיתוח עסקי, חוזיי התקשרות רבים וכיוצ"ב מאפיינים, עלול להיקלע לקשיים כלכליים וחובות, ולכן יש לערוך ייעוץ משפטי לגביי ניהול העסק באמצעות חברה בע"מ.  

שימו לב – ישנם מצבים חריגים בהם ניתן להרים את מסך ההתאגדות ולרדת לנכסיי בעל המניות, למשל אם תוכח מרמה, כוונה להונות, קיפוח נושה, נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולת החברה לפרוע את חובותיה, הכל בהתאם לפרשנות תנאים אלה מחוק החברות והפסיקה בעניין.

חושבים על התפתחות עסקית?

התייעצו איתי,

עו"ד אפרת יוסים

054-9981611