הודעת בתי המשפט – אגרות

על-פי תיקון לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז – 2007, שתוקפן החל מתאריך 03.03.2018, כל ההליכים והבקשות בהליך אזרחי, המוגשות לבית המשפט, תהיינה כרוכות בתשלום אגרה, למעט העניינים המפורטים בתקנה 20 לתקנות.